OBCHODNÍ PODMÍNKY

Jsme SupportBox s.r.o., IČO: 274 80 381, sídlíme na adrese Brozany 136, 533 52, Staré Hradiště a jsme zapsaní u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C 21481.

Na našich webových stránkách www.zakaznickapece.cz si můžete objednat naši publikaci Jak na skvělou zákaznickou péči.

E-mail: info@mariorozensky.cz
Tel. č.: +420 731 175 485

I. Úvodem
1. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi vámi (kupujícím) a námi (prodávajícím) v případě, že si u nás chcete naši publikaci koupit. Tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy. Pokud si při naší komunikaci domluvíme něco jiného, než je v těchto podmínkách, bude mít naše dohoda přednost.
2. Pokud u nás nenakupujete v rámci své podnikatelské činnosti, jste v roli spotřebitele. Naše právní předpisy vám tím dávají některá zvláštní práva, o kterých si přečtete dále v těchto obchodních podmínkách.

II. Jak u nás publikaci nakoupíte
1. Na našem webu najdete informace o ceně a popis našeho produktu. I přesto s vámi můžeme uzavřít kupní smlouvu za jiných podmínek, které si sjednáme zvlášť.
2. Všechny ceny uvádíme včetně všech daní a poplatků, kromě nákladů na doručení. Pokud někde uvádíme cenu, která je zjevně chybná, nejsme cenou vázáni a smlouva mezi námi není uzavřena.
3. Tím, že máme produkt na webu vystavený, informujeme o jeho vlastnostech a ceně. Vaši objednávku ale musíme ještě sami potvrdit, aby mezi námi vznikla závazná smlouva (Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se tedy nepoužije).

Jak probíhá objednávka
4. Publikaci si můžete objednat prostřednictvím formuláře, který obsahuje informace o produktu, ceně, způsobu platby, dodání a o nákladech s tím spojených. Na základě těchto informací vytvoříte objednávku (dále jen „Objednávka“).
5. Před zasláním Objednávky si můžete zkontrolovat a změnit údaje. Údaje, které v rámci objednávání zadáte, považujeme za aktuální a správné.
6. Poté, co obdržíme Objednávku, vám ji potvrdíme e-mailem na adresu uvedenou v Objednávce. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení naší e-mailové zprávy o přijetí Objednávky. Pokud nám bude Objednávka připadat neobvyklá (např. kvůli vysokému množství), můžeme vás kontaktovat s žádostí o dodatečné potvrzení Objednávky. V takovém případě bude kupní smlouva uzavřena, až od vás dostaneme potvrzení této Objednávky.
7. Náklady na dálkovou komunikaci v souvislosti s Objednávkou si hradíte sami, tyto náklady se nijak neliší od běžných sazeb.

Jak doručujeme zboží
8. Zboží vám dodáme způsobem, který si v nákupním procesu zvolíte, na adresu uvedenou v Objednávce.
9. Prosíme, pamatujte na to, že máte povinnost zboží převzít. Pokud dojde k porušení této povinnosti, máme právo po vás chtít náhradu škody – tedy například náklady spojené s opakovaným doručováním.
10. Prosíme, zboží ihned po převzetí zkontrolujte a jakékoliv vady nám bez zbytečného odkladu sdělte. Vyřešíme je v rámci reklamačního procesu (o tom více dále).
11. Pokud jste si objednali e-knihu nebo audioknihu, obsah vám zpřístupníme pomocí e-mailu, který bude zaslán na adresu, kterou jste vyplnili v objednávce.

Jak můžete platit
12. Kupní cenu a případné náklady na dodání lze hradit:
- okamžitým bankovním převodem
- bankovním převodem
- platbou kartou online.
13. Cena je splatná předem.
14. Produkty expedujeme (ev. zpřístupňujeme) po připsání příslušné částky na náš účet.
15. Pro každou platbu vám vystavíme po uhrazení ceny daňový doklad – fakturu, kterou odešleme v elektronické podobě na vámi uvedenou e-mailovou adresu
16. Informaci o celkové ceně včetně DPH uvedeme vždy u nabídky produktu.

III. Odstoupení od smlouvy
1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že nemůžete odstoupit od kupní smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty k odstoupení.
2. Pokud se nejedná o případ z předchozího odstavce, máte jako spotřebitelé právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, případně dodání poslední části zboží. V této lhůtě nám musíte dát písemně (e-mailem nebo dopisem) vědět o odstoupení od smlouvy. Uveďte, prosíme, ideálně číslo objednávky, den nákupu, vaše bankovní spojení a jak vám máme zaslat zpět částku za koupené zboží. Důvod odstoupení od smlouvy nemusíte uvádět.
3. Pokud by to u daného zboží bylo možné a rozhodli byste se odstoupit od smlouvy, můžete využít i formulář, který je přílohou těchto podmínek.
4. Bezodkladně po předání nebo alespoň prokázání vrácení zboží vám vrátíme částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání (zde máme ze zákona právo vrátit částku odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání, který jste mohli pro doručení našeho zboží zvolit), a to na číslo účtu, které nám sdělíte. Pro vrácení částky máme až 14 dnů od vašeho odstoupení, budeme ale potřebovat doklad o tom, že zboží bylo vypraveno zpět k nám. Zboží nám můžete zaslat na adresu SupportBox s.r.o., Brozany 136, 533 52 Staré Hradiště. Zboží vraťte kompletní, nesmí být opotřebené nebo poškozené. Máme právo ve výše uvedené lhůtě posoudit, zda je vracené zboží nepoškozené, neporušené a zda jste svým neadekvátním nakládáním se zbožím nesnížili jeho hodnotu. Pokud zboží nesprávným zacházením poškodíte, můžeme po vás žádat náhradu za snížení hodnoty zboží a započíst ji na vrácenou částku.
5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že náklady za vrácení zboží zpět k nám nesete vy.
6. V případě, že nejste spotřebitelem, ale nakupujete na IČ, možnost odstoupení od smlouvy se na vás podle tohoto článku nevztahuje.
7. Pokud odstoupíte od koupě zboží, ke kterému jsme vám poslali dárek, poslali jsme tento dárek s tzv. rozvazovací podmínkou – v případě odstoupení od kupní smlouvy se tedy rozvazuje i darovací smlouva. Prosíme, dárek zašlete zpět spolu se zbožím.

IV. Jak naše produkty reklamovat
1. Odpovídáme vám za to, že produkty při převzetí nemají vady. To znamená, že v době, kdy je přebíráte, odpovídáme zejména za to, že:
- mají produkty vlastnosti, které jsme si ujednali, a pokud nedojednali, tak takové, které jsme u nich popsali nebo které jste mohli očekávat vzhledem k povaze našich produktů a na základě naší reklamy;
- se hodí k účelu, který pro jejich použití uvádíme;
- odpovídají jakostí nebo provedením předloze;
- jsou v odpovídajícím množství;
- vyhovují požadavkům právních předpisů.
2. Pokud se vada objeví v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné. U spotřebního zboží odpovídáme za vady v 24měsíční době. Toto se neuplatní na vadu zboží, pro kterou bylo zboží zlevněno, na obvyklé opotřebení věci jeho používáním nebo pokud to vyplývá z povahy zboží.

Jak uplatnit práva z vadného plnění
3. Reklamaci uplatněte telefonicky, na e-mail: info@mariorozensky.cz nebo nám ji pošlete dopisem na adresu SupportBox s.r.o., Brozany 136, 533 52 Staré Hradiště.
4. Dopis nebo e-mail musí obsahovat:
- vaše kontaktní údaje, popis vady a způsob, jak si přejete vyřídit reklamaci;
- prokázání nákupu zboží (nejlépe přiložte doklad o nákupu).
5. Zboží, které podle vašeho názoru obsahuje vadu, zašlete nebo přineste spolu s reklamačním formulářem na výše uvedenou adresu. Zboží by mělo být při přepravě vhodně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození, musí být čisté a kompletní.
6. Při uplatnění reklamace od nás obdržíte elektronicky písemné potvrzení (reklamační protokol) sloužící jako doklad při vypořádání reklamace. V reklamačním protokolu jsou uvedeny následující informace: kdy jste reklamaci uplatnili, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete.

Co můžete požadovat u vady produktu
7. Podle své volby můžete požadovat u vady, která je podstatná:
- dodání nového nebo chybějícího zboží;
- bezplatnou opravu;
- přiměřenou slevu; nebo
- vrácení ceny na základě odstoupení od smlouvy.

8. U vady, která je nepodstatná, máte nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu.
9. Při uplatnění reklamace nám musíte sdělit, jaké právo jste si zvolili. Změnit volbu bez našeho souhlasu můžete jen tehdy, pokud jste žádali opravu vady, která se ukáže jako neodstranitelná. Pokud nezvolíte právo z podstatné vady včas, máte práva stejná jako při nepodstatné vadě.
10. Pokud prokážeme, že jste před převzetím zboží o vadě zboží věděli nebo ji sami způsobili, nemusíme vašemu nároku na reklamaci vyhovět.
11. Vezměte také na vědomí, že nemůžete reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.

Jak vyřídíme reklamaci
12. Reklamaci vyřídíme bezodkladně, nejpozději do tří dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná pro odborné posouzení vady. Reklamaci ale musíme vyřídit bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od uplatnění, pokud se nedomluvíme jinak. Pokud nedodržíme tuto lhůtu, máte práva jako při podstatném porušení kupní smlouvy.
13. Zašleme vám písemné potvrzení o přijetí reklamace, datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a o době trvání reklamace, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace.
14. Pokud jste spotřebitelem, pak vám náklady, které účelně vynaložíte na oprávněnou reklamaci, proplatíme. O proplacení těchto nákladů nás požádejte co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění reklamace, jinak toto právo zaniká.

V. Závěrem
1. Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte jako spotřebitelé právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy. V takovém případě jste oprávněni obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na váš návrh, a to v případě, že se spor nepodařilo s námi vyřešit přímo. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili své právo, které je předmětem sporu. Máte právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
2. Nejsme vázáni žádným etickým kodexem chování. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění. Dozor vykonává živnostenský úřad a v zákonem vymezeném rozsahu Česká obchodní inspekce.
3. Veškerá ujednání mezi námi a vámi se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, bude se vztah řídit právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
4. Všechna práva k našim webovým stránkám a produktům, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží nám jako prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webovou stránku a produkty nebo jejich části bez našeho souhlasu.
5. Znění obchodních podmínek můžeme měnit nebo doplňovat. Tímto nijak nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
6. Kdykoliv nás v případě dotazů k těmto obchodním podmínkám můžete kontaktovat na info@mariorozensky.cz.

V Pardubicích, dne 1.10.2021

Příloha č. 1: Formulář pro odstoupení od smlouvy